Schneeberg CZ

Winklarnská škola podmalby na sklo

TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ UMĚNÍ

Votivní a devoční obrazy v poutní kapli v Schönbuchenu

Zejména vzrůstající zbožnost venkovského obyvatelstva probudila před více než 200 lety touhu po názornosti a blízkosti k víře. Tuto potřebu se od poloviny 18. do počátku 20. století podařilo naplňovat díky podmalbě na sklo s devočními a votivními obrazy. Motivy obrazů na skle byla převážně náboženská témata, jako například Nejsvětější srdce Ježíšovo, Ubohé duše, Bičování Spasitele a především vyobrazení Panny Marie. Pro samotné malíře byla podmalba na sklo dobrým sezónním přivýdělkem (zimní práce). Malířské dílny se obvykle nacházely v blízkosti poutních míst a zároveň v blízkosti brusíren a leštíren, kde se vyrábělo ploché sklo potřebné jako malířský podklad. Dodnes se zachoval jen zlomek obrazů, které se kdysi ve Winklarnu vyráběly. V mnoha poutních kaplích v regionu i v soukromých sbírkách a muzeích se však opakovaně objevují votivní obrazy winklarnských malířů.

Další informace:

www.hinterglas-winklarn.de

Věděli jste to?

• Devoční obrazy: Mohly být vyráběny do zásoby, prodávaly se na trzích a v pojízdných krámcích nebo prostřednictvím podomních obchodníků. Své místo si našly především v soukromých obydlích. Votivní obrazy: Votivní dary založené na osobním příslibu, vyjadřující prosbu nebo poděkování. Votivní obrazy se vztahovaly ke konkrétní příležitosti, byly individuálně ztvárněny a představovaly hlavní práci tvůrců podmalby na sklo. Zadavatelé obvykle darovali díla kaplím nebo kostelům.

• Rodiny Roth/Rott, Ruff/Ruf a Wellnhofer byly nejznámějšími představiteli winklarnské školy – jedné z nejvýznamnějších škol v Bavorsku.

• Více informací: „Dokumentační centrum winklarnské školy podmalby na sklo“ (Winklarn, Schulstraße 4), otevřeno denně od 7.00 do 21.00 hodin, vstup zdarma.


Prackendorfské a Kulzské rašeliniště

FASCINUJÍCÍ BAŽINY

Prackendorfské a Kulzské rašeliniště

Po konci poslední doby ledové vznikla rašeliniště všude tam, kde byl kvůli nedostatku kyslíku a intenzivnímu zamokření znemožněn rozklad odumřelých částí rostlin. Tak tomu bylo i jižně od Kulzu. Během několika tisíc let se téměř bezodtoková sníženina s nepropustnými vrstvami v podloží stala bažinou. Krajiny s rašeliništi, jako je Prackendorfské a Kulzské rašeliniště, patří k nejvzácnějším a nejcennějším krajinným prvkům. Plní řadu funkcí v přírodní rovnováze, jsou zásobárnami vody a malými klimatickými kompenzačními plochami. Díky svým konzervačním vlastnostem jsou rašeliniště také cennými svědky minulosti.

Další informace:

www.naturpark-opf-wald.de

Věděli jste to?

• Díky rašelině, která se v močálech nachází, zde hrála až do počátku 60. let 20. století důležitou roli těžba palivové rašeliny. Již v roce 1868 se rašelina o průměrné mocnosti 3 až 4 metry těžila na ploše 66 hektarů. V dnes již zchátralé cihelně na severním okraji Kulzského rašeliniště (Kulzer Moos) se také při výrobě cihel topilo palivovou rašelinou z rašeliniště.

• Více než osmdesátihektarová oblast Prackendorfského a Kulzského rašeliniště (Prackendorfer und Kulzer Moos) je od roku 1987 chráněnou přírodní oblastí a byla vyhlášena oblastí FFH (Fauna-Flora-Habitat). Kromě více než 100 ohrožených druhů z červeného seznamu žije na slatinných a vrchovištních rašeliništích, v slatinných lesích a rašelinných loukách celá řada vzácných živočichů a rostlin.

• Přibližně tříkilometrová naučná stezka (okružní trasa) s podrobnými informačními tabulemi vede zčásti po lesních a polních cestách, ale také po dřevěných povalových chodnících procházejících fascinujícím světem rašeliniště.